2016-06-24

Protokoll årsmöte 2016-06-09

§1 Mötets öppnande
Ordföranden Aulikki Lönnäng öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Aulikki Lönnäng utsågs till ordförande för mötet och Ola Högberg till sekreterare.
§3 Redogörelse för föregående års verksamhet och ekonomi
Ordföranden redogjorde kort för det gångna årets aktiviteter. Föredrag av Karman Rousta (IH) om Waste Recovery. Besök på Viareds Museum med Sture Magnusson. Bildvisning av Ola Högberg om Västergötlands berg. Besök på Abecita fotomuseum och guidning av Hans Lindfors om en utställning av Anders Zorns bilder. Vinprovning med Peter Högberg. Företagsbesök på Centiro Solutions i Viared. Bussutflykt till Kinnekulle. Vårlunch och jullunch med rektor och rektors information. Beträffande ekonomin gäller att föreningen inte har några pengar. Högskolan har budgeterat 28000 kr/år för föreningens verksamhet. Organiserat under personalavdelningen (Birgitta Alfraeus).
§ 4 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Någon ekonomisk redovisning har inte gjorts då kassören varit sjuk en tid, men ekonomin består av Högskolans bidrag på 28000, som inte fullt ut förbrukats under året. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 5 Val av styrelse
Avgående ledamöter: Hans Holmqvist, Larsh Eriksson och Ola Högberg avtackades av ordföranden. Till styrelse valdes följande personer: Ordförande: Aulikki Lönnäng Vice ordförande: Monica Hammarnäs Kassör: Ulf Grahm Nya ledamöter: Sten Dellby (kommunikationsansvarig) och Ingela Högberg (sekr), Gunnel Larsson, Inger Ekelin, (övriga ledamöter).
§ 6 Val av revisorer
Till revisorer utsågs Marianne Bergqvist och Solveig Pihl.
§ 7 Valberedning
Till valberedning utsågs Kerstin Holmeros­Skoglund som sammankallande och därtill Larsh Eriksson, Hans Holmqvist och Ola Högberg.
§ 8 Diskussion om kommande års aktiviteter
Följande förslag om program nämndes: Abecita konstmuseum, Borås konstmuseum, Textilmuseet, Skulpturvandring, Magnus Torstenssons biblioteksmuseum, Föredrag av Malin Sundström, Erik Bresky. Helen Flensburg föreslog konsert på Åhaga den 15 nov med den världsberömde violinisten Gilles Apap. (Anmälan till Helen). Första programpunkt bör ske i mitten av september. Medlem i vår förening kan enkelt få medlemskap i Högskolans fritidsförening Yggdrasil och därigenom ta del av deras program.
§ 9 Mötets avslutande
Aulikki Lönnäng avslutade mötet. Efter mötet höll rektor Björn Brorström ett anförande med information om aktuella frågor inom Högskolan.

Ola Högberg/sekreterare Aulikki Lönnäng/ordförande

Höstens program 2016 - så långt som det är klart

Höstens sammankomster startar den 15 September 2016 på Textile Fashion Center med lunch kl. 13.00 på ”The Company”. 

Var och en betalar. Anmälan behövs – förbeställning. Efter lunchen beger vi oss till Textilmuseet för en guidad visning av utställningen ”Artist Textile”.Veteranklubben betalar guidningen, däremot tar museet en entréavgift om 50 kr (gratis för medlemmar i ”Textilhistoriska sällskapet”).

Oktobers och november samlingar har jag inte fått bekräftat ännu.

December månads julavslutning äger rum den 13 December 2016. (Rektor kunde inte den 15 december pga Styrelsemöte). Samling sker i D 209 kl. 11.30. Rektor kommer kl. 12.00 och lunch i Gröna Matsalen är bokad till kl. 13.00.

Orkesterföreningen ordnar en konsert på Åhaga den 15 november 2016 med den världsberömde violinisten Gilles Apap. Helen Flensburg lovar att ta hand om de medlemmar som vill gå på konserten. Anmälan till Helen.

Medlemmarna i Veteranklubben kan få medlemskap i Högskolans fritidsförening Yggdrasil och därigenom få ta del av deras program. Mer information http://fritid-yggdrasil.blogspot.se/

Med vänliga hälsningar

Aulikki ”Kikki” Lönnäng