Styrelse, stadgar, årsmöte

Här kan du läsa Veteranklubbens stadgar och ta del av vilka som sitter i styrelsen.

Stadgar (antagna 2013-05-27)


§1 Veteranklubben är en ideell förening. Dess syfte är att vara ett socialt nätverk mellan medlemmarna sinsemellan och mellan medlemmarna och högskolan.
Klubbens medlemmar ska också kunna fungera som ambassadörer för högskolan och kunna sprida information om högskolan.
§2 Medlem i Veteranklubben kan den bli som pensionerats från Högskolan i Borås. Medlem kan också den bli, som varit anställd en längre tid vid Högskolan i Borås, men som lämnat högskolan före pensionering.
§3 Högsta beslutande organ är årsmötet. Ett årsmöte skall hållas årligen före maj månads utgång. Extra årsmöte kan hållas om styrelsen så beslutar.
§4 Verksamheten leds av en styrelse, som väljes för ett år av årsmötet. Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör jämte tre till sju övriga ledamöter. Veteranklubbens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
§5 Årsmötet skall utse två revisorer, som väljes för ett år.
§6 Veteranklubbens aktiviteter skall utgå från medlemmarnas intressen och önskemål.
§7 Stadgeändring sker efter beslut av två på varandra följande årsmöten.
§8 Upplösning av Veteranklubben kan ske efter beslut av två på varandra följande årsmöten. Eventuellt överskott skall doneras till högskolans studenter.


Styrelse


Ordförande: Aulikki "Kikki" Lönnäng
Vice ordförande: Monica Hammarnäs
Kassör: Ulf Grahm
Sekr: Ingela Högberg
Kommunkationsansv: Sten Dellby
Ledamöter: Gunnel Larsson, Inger Ekelin
Valberedning: Kerstin Holmeros-Skoglund (sammankallande), Larsh Eriksson, Hans Holmqvist samt Ola Högberg
Revisorer: Marianne Bergqvist, Solveig Pihl

Årsmötesprotokoll

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.